Algemene voorwaarden

Globalbalance > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemeen

Het bedrijf Global Balance, is gevestigd aan de Langengriend 26, 3343 CL te Hendrik Ido Ambacht. Het is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 60329742.

De werkzaamheden die Global Balance verder te noemen GB, uitvoert bestaat oa uit het geven van coaching, opleidingen, cursussen, adviezen en teambuilding.

De algemene voorwaarden van GB zijn opgesteld met als doel duidelijkheid creëren tussen de contract sluitende partij verder ook te noemen wederpartij, en GB, betreffende de van toepassing zijnde betalings-, leverings-, en overige verplichtingen, van beide partijen alsmede inzicht te verschaffen in de werkwijze van GB.

 

Artikel 1: toepasselijke algemene voorwaarden.

1.1 de algemene voorwaarden van GB zijn van toepassing op alle aanbiedingen overeenkomsten die gesloten worden tussen GB en andere contract sluitende partijen.

1.2 de algemene voorwaarden van GB zijn van toepassing ongeacht de plaats waar de

overeenkomst is en ongeacht waar de overeenkomst ten uitvoer zal worden gelegd.

1.3 de algemene voorwaarden van GB zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele

algemenen voorwaarden van de wederpartij van GB slechts indien schriftelijke tussen beide partijen anders overeengekomen wordt. kan op dit artikellid een uitzondering wordt gemaakt.

1.4 afwijking en/of aanvulling van de algemenen voorwaarden van GB, als voornoemd in 1.3 binden GB slechts, voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Behoudend dergelijke afwijkingen en/of aanvullingen blijven de algemene voorwaarden van GB voor het overige van kracht.

1.5 GB bevestigd bij de aanvang van enige tussen haar en een andere partij te sluiten

overeenkomst, uitdrukkelijk en schriftelijk dat haar algemene voorwaarden van toepassing zijn. De wederpartij wordt geacht te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van GB vanaf het moment dat de overeenkomst wordt gesloten.

Tenzij binnen 2 weken van het sluiten van de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd de

toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de hand wijst.

1.6 indien de contract sluitende partij binnen 2 weken na het sluiten van de overeenkomst, dan wel voordat GB over is gegaan tot het verrichten van handelingen te uitvoering van de overeenkomst, geen bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud van de algemenen voorwaarden van GB, wordt zij geacht te hebben ingestemd met de inhoud van de algemene voorwaarden van GB.

 

Artikel 2: het tot stand komen en de inhoud van de overeenkomst.

2.1 alle aanbiedingen van GB zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door GB wordt aangegeven dat het, door haar gedane aanbod, bindend is tenzij de wederpartij het aanbod aanvaart. Alle informatie die door GB wordt verstrekt, dient derhalve gezien te worden als een uitnodiging tot het doen van de zijde van de wederpartij.

2.2 een aanbod c.q. opdracht welke door de contract sluitende partij aan GB wordt gedaan, geld niet eerder als aanvaard door GB, dan hetzij na het verzenden van een schriftelijke bevestiging door GB hetzij door het verzenden van een factuur aan de andere contract sluitende partij door GB, hetzij nadat GB een of meer handelingen heeft verricht ter uitvoering van het aanboden opdracht, zijdens de andere contract sluitende partij. In dit laatste geval wordt GB geacht stilzwijgend het aanbod/de opdracht te hebben aanvaard.

2.3 de overeenkomsten tussen GB en de andere contract sluitende partij, wordt geacht tot stand te zijn gekomen, indien GB het aanbod/de opdracht van de andere contract sluitende partij, als omschreven in vorige lid van dit artikel heeft aanvaard. Indien de contract sluitende partij zich niet kan verenigen met de bevestiging van het door haar gedane aanbod door GB, waaronder begrepen het verzenden van factuur en het verrichten van de handelingen te uitvoering van de overeenkomst, dient zij schriftelijk en gemotiveerd binnen 5 werkdagen te protesteren tegen het tot stand komen dan wel de inhoud van de overeenkomst. Indien het protest tijdig, aldus binnen 5 werkdagen, door GB wordt ontvangen, kan met instemming van beide partijen, de overeenkomst tussen partijen worden ontbonden, dan wel kan een nieuwe overeenkomst worden aangegaan. Voor wat betreft deze nieuwe overeenkomst zijn vervolgens de algemene voorwaarden van GB wederom van toepassing. Indien de wederpartij niet binnen 5 dagen protesteert wordt zij geacht te hebben ingestemd met de overeenkomst zoals de omschreven in de bevestiging van GB.

 

Artikel 3: verplichtingen van GB.

3.1 indien tussen GB en een met haar contract sluitende partij, een overeenkomst tot stand is gekomen en de wederpartij zich daarbij aan haar eventuele (betalings-) verplichtingen heeft voldaan, dient GB aan haar leveringsverplichtingen te voldoen.

3.2 levering dient plaats te vinden op het tussen partijen overeengekomen tijdstip. Levering van een opleiding, cursus of advies, vangt aan op het moment dat de eerste les van de opleiding of cursus aanvangt. Respectievelijk het mondelinge dan wel schriftelijke advies, gegeven wordt.

3.3 indien GB aan de wederpartij een programma toezendt zal het bepaalde in dit programma, niet in de plaats treden van de algemene voorwaarden. Het programma geeft een algemene indruk van de planning die GB voor de betreffende opleiding of cursus heeft gemaakt. GB is echter gerechtigd af te wijken van het programma voor zover en/of indien de omstandigheden haar daartoe noodzaken.

3.4 GB heeft een inspanningsverplichting tot het nakomen van de in de aanbieding en de

overeenkomst vermelde kwaliteit van de door GB georganiseerde cursussen en opleidingen, zulks vanaf het moment van de tot stand komen van de overeenkomst.

3.5 GB heeft tevens een inspanningsverplichting tot nakoming van de ter zake van de cursussen en opleidingen, schriftelijk overeengekomen tijdstippen van uitvoering van onderdelen van de cursussen, zulks vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel.

3.6 indien tussen GB en de contract sluitende partij, is overeengekomen dar cursussen of

opleidingen gegeven zullen worden door bij naam genoemde leraren, heeft GB de verplichting zich in te spannen om er zorg voor te dragen dat de genoemde leraren ook daadwerkelijk de lessen verzorgen. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, mag er een wijziging worden aangebracht in de persoon van de leraar die betreffende cursus of de opleiding verzorgt. Wijzigingen mag de kwaliteit van de lessen of cursussen niet verminderen, de continuïteit van de opdracht niet ongunstig beïnvloeden, noch leiden tot verhoging van de door de wederpartij verschuldigde kosten.

3.7 indien een leraar door welke oorzaak dan ook niet kan verschijnen, dient GB onmiddellijk zorg te dragen voor vervanger. In een dergelijk geval zal op zo kort

Mogelijke termijn overleg worden gevoerd over de over de voorwaarden waaronder de vervanging zal plaatsvinden. In alle gevallen verplicht GB zich er zorg voor te dragen dat het niveau van de deskundigheid van de vervanger overeenstemt met dat van de te vervangen leraar. Indien GB niet zorg kan dragen voor een vervangende leraar is de contract sluitende partij voor de uren waarvoor als gevolg van het verzuim geen werkzaamheden zijn verricht, geen vergoeding schuldig.

3.8 GB verplicht zich, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle informatie die haar in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de tussen haar en een wederpartij gesloten overeenkomst ter beschikking is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter, hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien. Meer specifiek geldt dit voor informatie met betrekking tot medische gegevens dan wel de fysieke conditie van participanten aan de opleidingen of cursussen.

3.9 GB verplicht zich in te spannen al datgene te doen wat redelijkerwijs in het maatschappelijke verkeer betamelijk is, om de gezondheid en fysieke welgesteldheid van participanten aan de door GB gegeven opleidingen of cursussen, veilig te stellen. GB zal echter aansprakelijk worden gesteld of gehouden met betrekking tot schade aan personen, goederen of anderzijds, welke ontstaat door cursisten c.q. participanten welke zich roekeloos of onbezonnen gedragen, indien GB in voldoende mate heeft getracht dit roekeloze of onvoorzichtige gedrag te voorkomen.

3.10 GB zal de naam van de wederpartij, slecht na verkregen toestemming, als referentie

gebruiken. Het uitsluitend vermelden van de naam van de wederpartij in de mondelinge contacten in besloten kring, is niet aan het geven van toestemming onderhevig.

 

Artikel 4: verplichtingen van de andere contract sluitende partij

4.1 de wederpartij dient zich te houden aan de tussen partijen overeengekomen afspraken met betrekking tot de betaling van de vergoeding welke partijen overeen zijn gekomen in ruil voor het geven van de opleidingen, cursussen en adviezen. De wederpartij dien zich overigens strikt te houden aan de tijdstippen waarop betalingen plaats dienen te vinden. Indien de wederpartij zich niet houdt aan haar betalingsverplichtingen, op welke wijze dan ook, dan is GB bevoegd de nakoming van haar zijde van de overeenkomst op te schorten, dan wel is GB bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4.2 de tussen partijen gesloten overeenkomst kan van zijde van de wederpartij, niet zonder wettelijke geldige reden, kosteloos ontbonden worden, tenzij GB daarmee schriftelijk uitdrukkelijk instemt.

4.3 indien de wederpartij niet langer gebruik wenst te maken te maken van de levering van opleiding, cursus dan wel het advies zijdens GB, welke partijen overeen zijn gekomen, dient zij de tot op dat moment door GB gemaakte kosten met betrekking tot de voorbereiding van het geven van de cursussen opleidingen dan wel het advies te vergoeden. GB dient in dit verband inzicht te geven in de door haar gemaakte kosten.

4.4 indien de door GB reeds verrichte werkzaamheden aanzienlijk zijn en de overeenkomst om de enige reden wenst te ontbinden, zal de wederpartij naast de in het vorige artikel omschreven kosten, eveneens een vergoeding met betrekking tot gederfde inkomsten verschuldigd zijn aan GB. De hoogte van deze vergoeding zal afhangen van de hoeveelheid reeds verrichte werkzaamheden zijdens GB.

4.5 de wederpartij vrijwaart GB voor iedere aansprakelijkheid met betrekking tot letselschade of overige schade met betrekking tot participanten van de cursus, ten gevolge van de cursus, ten gevolge van een niet goede gezondheid van een van de participanten, indien zij daarvoor geen mededeling heeft gedaan aan GB. Mededelingen met betrekking tot de niet goede gezondheid van de participanten dienen schriftelijk aan GB worden gedaan.

 

Artikel 5: onvoorziene omstandigheden en risicoverdeling.

5.1 indien de levering van de opleiding of cursus dan wel advies door GB ten gevolge van

onvoorziene omstandigheden, welke niet aan GB te wijten zijn, ernstig bemoeilijkt wordt dan wel onmogelijk gemaakt wordt, kan de overeenkomst door GB worden ontbonden. Deze ontbinding kan plaatsvinden zonder rechtelijke tussenkomst. GB is in voorkomend geval niet gehouden enigerlei schade, welke de wederpartij hierdoor eventueel zou kunnen lijden, te vergoeden.

5.2 GB dient schriftelijk en gemotiveerd te onderbouwen waarom zij tot de conclusie is gekomen dat de uitvoering van overeenkomst dusdanig bemoeilijkt wordt c.q. onmogelijk gemaakt wordt, dat een ontbinding opportuun is.

5.3 GB is in het artikel 5.1 genoemde geval, verplicht tot volledige restitutie van de door de

wederpartij betaalde bedrag, indien zij in staat is de opleidingen dan wel cursussen of adviezen kosteloos te annuleren. Indien zij slechts in staat is dit gedeeltelijk te doen zal zij verplicht zijn tot gedeeltelijke terugbetaling. GB dient inzicht te verschaffen in de door haar te betalen kosten.

 

Artikel 6: prijsopbouw en verhogingen van de verkoopprijs.

6.1 de op de aanbiedingen en facturen van GB genoemde prijs, bestaat uit de aankoopprijs van al hetgeen GB in het kader van de cursussen heeft aangeboden, de verschuldigde btw en eventuele overheidsheffingen, vermeerderd met overige kosten die GB ter uitvoering van de cursussen dient te maken, alsmede een winstmarge.

6.2 de prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren, zoals eventuele zaalhuur, kosten voor de leraren (salarissen), sociale lasten, vervoerkosten, belastingen enz. gelden op het moment van de aanbieding door GB. Verhogingen van kostenfactoren, die niet konden worden voorzien op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen GB en de wederpartij, kunnen er aanleiding toe geven dat de overeengekomen prijs van een opleiding of cursus c.q. het door de wederpartij te betalen bedrag niet langer redelijk genoemd kan worden. GB is in een dergelijk geval gerechtigd een nieuwe factuur toe te zenden en een andere prijs in rekening te brengen. In voorkomende geval dient GB schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij mede te delen om welke redenen naar haar mening een verhoging van de factuurprijs noodzakelijk is. Indien de wederpartij niet in kan stemmen met de verhoging van de prijs van de cursus c.q. het door haar te betalen bedrag in verband met overeenkomst, zal zij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. Ook GB zal in een geval van niet instemming van de wederpartij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden op grond van een dergelijke wijziging in omstandigheden. Artikel 4.2, 4.3 en 4.4 zijn ook in die geval van toepassing.

 

Artikel 7: rechtskeuze en forumkeuze

7.1 op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij GB partij is, is Nederlands recht van

toepassing.

7.2 alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst waarbij GB partij is, zullen worden

voorgelegd aan de arrondissementrechtbank te Rotterdam, dan wel enige andere

arrondissementsrechtbank, met uitzondering van geschillen die van rechtswege

moeten worden voorgelegd aan de kantonrechter. Indien een geschil onder de competentie van de kantonrechter valt, zal de kantonrechter te Rotterdam de bevoegde kantonrechter zijn, tenzij GB bepaalt dat een andere kantonrechter bevoegd zal zijn.

De wederpartij verklaart zich door aanname van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden akkoord met deze forum.